Equus ry:n säännöt

Ratsastusseura Equus ry:n säännöt


1. Nimi, kotipaikka ja kieli

Yhdistyksen nimi on Ratsastusseura Equus ry. Yhdistyksen kotipaikka on Riihimäki. Yhdistys on perustettu 22.11.1998 ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. Seuran kieli on suomi.


2. Seuran tarkoitus

Seuran tarkoituksena on edistää ratsastusharrastusta ja jäsenten kunto- ja kilpaurheilua sekä lisätä jäsenten hevostietoutta. Toiminnan perustana on hevosten hyvinvointi ja jäsenten tasa-arvo.


3. Tarkoituksen toteuttaminen

Tarkoitustaan seura toteuttaa tarjoamalla jäsenilleen kilpailu-, koulutus- ja valmennustoimintaa, hevosiin ja ratsastukseen liittyvää tietoutta edistäviä luentoja ja ratsastusta tukevaa liikuntaa, sekä muuta samantapaista toimintaa. Seura pyrkii toimimaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.


Seura voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja; omistaa toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä ja urheilulaitoksia; hankkia varoja järjestämällä erilaisia tilaisuuksia, keräyksiä, myyjäisiä ja arpajaisia sekä harjoittaa ansiotoimintaa, joka välittömästi liittyy sen tarkoituksen toteuttamiseen.

4. Seuran jäsenyys

Seura voi kuulua jäsenenä kotimaisiin liikunta-, hevosurheilu- ja hevosjalostusliittoihin. Seura noudattaa niiden järjestöjen sääntöjä, joiden jäsenenä se on.


5. Seuran jäsenistö

Seuran hallitus hyväksyy jäsenet hakemuksesta. Varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä täysi-ikäinen henkilö, joka hyväksyy seuran tarkoituksen ja sitoutuu noudattamaan seuran sääntöjä ja päätöksiä. Juniorijäseneksi voidaan hyväksyä alle 18-vuotias henkilö. Jäsen on juniori-ikäinen vielä sen vuoden, jolloin hän täyttää 18 vuotta. Mikäli taloudessa on yksi varsinainen jäsen, voivat muut talouden jäsenet liittyä perhejäseniksi. Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä 18 vuotta täyttänyt henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.


Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan seuran kokouksen päätöksellä kutsua henkilö, joka on merkittävästi edistänyt ja tukenut seuran toimintaa. Nämä arvot ovat elinikäisiä.


6. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsen voi erota seurasta ilmoittamalla siitä hallitukselle tai jäsensihteerille kirjallisesti, kuten sähköpostilla.


Hallitus voi erottaa jäsenen, jos tämä on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta; toimii vastoin seuran tarkoitusta, sääntöjä tai päätöksiä; syyllistyy epäurheilijamaiseen toimintaan tai toiminnallaan vahingoittaa merkittävästi seuraa. Erottamispäätös tulee voimaan heti ja asiasta ilmoitetaan asianomaiselle kirjallisesti tai sähköpostilla. Erotetulla ei ole oikeutta vaatia takaisin seuralle suorittamiaan maksuja.


7. Liittymis- ja jäsenmaksut

Jäseniltä kannettavien liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudesta päättää seuran hallitus. Kunniajäseneltä ja kunniapuheenjohtajalta ei peritä mitään maksuja.


8. Seuran vuosikokous ja ylimääräiset kokoukset

Seuran vuosikokous pidetään vuosittain tammi-huhtikuussa. Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää seuran hallitus. Kokoukseen voi osallistua tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana. Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen seuran kokoukseen on julkaistava vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta kirjallisena ilmoituksena jäsenille. Asioista, joita seuran jäsenet haluavat varsinaisen tai ylimääräisen kokouksen käsiteltäväksi, on tehtävä hallitukselle kirjallinen esitys viimeistään 30 päivää ennen kokousta.


Seuran ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi; seuran kokous niin päättää tai kun vähintään kymmenesosa seuran äänioikeutetuista jäsenistä on jonkin määrätyn asian takia tehnyt siitä hallitukselle kirjallisen esityksen. Ylimääräisen kokouksen kutsussa on mainittava asia, jonka vuoksi kokous on koolle kutsuttu. Ylimääräinen kokous on pidettävä vähintään kahden (2) kuukauden kuluessa siitä, kun jäsenet ovat sitä edellä mainitulla tavalla vaatineet.


Seuran kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa. Seuran kokousten pöytäkirjat on kokousten puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava sekä valittujen tarkastajien tarkastettava.


Seuran varsinaisen kokouksen asialista:

1.Avataan kokous

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

3. Todetaan läsnä olevat ja äänioikeutetut jäsenet

4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5. Esitetään hallituksen laatima toimintakertomus ja tilinpäätös sekä toiminnantarkastajien lausunto

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7. Päätetään mitkä urheilulajit ovat seuran ohjelmassa tulevana toimikautena

8. Päätetään jäsenyydestä muissa järjestöissä ja yhteisöissä

9. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio

10. Valitaan jäsenten keskuudesta hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi

11. Valitaan hallituksen muut jäsenet erovuoroisten tilalle

12. Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja

13. Päätetään seuran edustajat niihin järjestöihin ja yhteisöihin, joissa seura on jäsenenä

14. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

15. Päätetään kokous


9. Äänioikeus ja äänestykset

Jokaisella 15 vuotta täyttäneellä jäsenmaksunsa maksaneella varsinaisella jäsenellä, juniorijäsenellä, kunniajäsenellä ja -puheenjohtajalla on yksi ääni seuran kokouksissa. Kannatus- ja perhejäsenillä sekä alle 15-vuotiailla juniorijäsenillä on puhe- mutta ei äänioikeutta seuran kokouksissa.


Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, henkilövaaleissa kuitenkin arpa. Kaikissa kokouksissa suoritetaan vaadittaessa äänestys suljettuja lippuja käyttämällä. Valtakirjalla ei saa äänestää.


10. Seuran hallinto

Seuran toimintaa ja taloutta hoitaa hallitus, johon kuuluu kahdeksi (2) toimintavuodeksi valittu puheenjohtaja, sekä kahdeksi (2) toimintavuodeksi valitut kuusi (6) varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenistä puolet ovat erovuorossa vuosittain. Ensimmäisellä kerralla eroaa puolet arvan perusteella.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Hallitus valitsee lisäksi sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt, jotka voidaan valita myös hallituksen ulkopuolelta.


Hallitus kokoontuu puheenjohtajan, tai hänen ollessaan estynyt, varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat sen tarpeelliseksi tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä kirjallisesti sitä vaatii. Kutsu on julkaistava vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta kirjallisena ilmoituksena hallituksen jäsenille. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja ja hänen lisäkseen vähintään puolet sen jäsenistä on läsnä.


Hallituksen kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa, jotka tarkistetaan heti tai seuraavassa kokouksessa.


Hallituksen tehtävät:

Toteuttaa seuran kokouksen päätökset

Johtaa ja kehittää seuran toimintaa

Valita tarvittavat jaostot ja työryhmät sekä tarvittaessa niiden puheenjohtajat

Vastata seuran taloudesta

Pitää jäsenluetteloa

Tehdä seuran toimintakertomus ja tilinpäätös

Tehdä toiminta- ja taloussuunnitelma seuraavaa toimintavuotta varten

Hoitaa seuran tiedotustoimintaa

Hyväksyä ja erottaa jäsenet

Valita ja erottaa seuran palkatut toimihenkilöt sekä sopia heidän eduistaan

Päättää seuran ansiomerkkien myöntämisestä ja muiden kunnia- ja ansiomerkkien esittämisestä

Luovuttaa toimintakertomus, tilinpäätös ja muut tarvittavat asiakirjat toiminnantarkastajille lausuntoa varten vähintään kolme (3) viikkoa ennen vuosikokousta

Ryhtyä muihin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii


11. Tili- ja toimintavuosi

Seuran tili- ja toimintavuosi on kalenterivuosi. 


12. Nimenkirjoittajat

Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin tai jonkin muun hallituksen määräämän hallituksen jäsenen tai toimihenkilön kanssa. Nimenkirjoittajien on oltava täysi-ikäisiä.


13. Jaostot

Jaostot voivat päättää sisäisestä toiminnastaan kuitenkin siten, että seuran hallitus vahvistaa jaoston tekemät oikeustoimet. Jaostot raportoivat pyydettäessä toiminnastaan kirjallisesti hallitukselle.


14. Sääntöjen muuttaminen

Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää seuran kokous vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.


15. Seuran purkaminen ja varojen luovuttaminen

Seuran purkamisesta päättää seuran kokous vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava seuran purkamisesta.


Jos seura on päätetty purkaa, on sen varat luovutettava johonkin hevosurheilua, luonnon ja eläinten hyvinvointia tai liikuntakasvatusta edistävään tarkoitukseen purkamisesta päättäneen kokouksen päätöksen mukaisesti. Pesänselvittäjinä toimivat kokouksen valitsemat henkilöt. Seuran purkamisesta on ilmoitettava yhdistysrekisteriin.